QU?NG CÁO TR?C TUY?N - XU HU?NG C?A TUONG LAI
Th?i gian g?n dây, các phuong ti?n truy?n thông nhu tivi, radio, báo dang ngày càng kém thu hút các nhà qu?ng cáo do lu?ng ngu?i xem không ?n d?nh. Thay vào dó, các nhà qu?ng cáo tìm d?n m?t lo?i hình m?i là qu?ng cáo tr?c tuy?n.


N?u b?n qu?ng cáo trên Internet, ngu?i s? d?ng kh?p noi trong nu?c và trên th? gi?i d?u bi?t d?n, trong khi qu?ng bá trên báo gi?y thông thu?ng, ph?m vi s? b? thu h?p r?t nhi?u. Qu?ng cáo trên Internet có nhi?u d?ng, nhu d?t banner, logo hay pop-up v?i chi phí th?p trên các trang web có nhi?u ngu?i truy c?p, ho?c là t? thi?t l?p trang web d? qu?ng cáo.

Internet - m? vàng ti?m nang

S? li?u nam 2007 cho th?y trung bình m?t ngu?i châu Á dành 28% th?i gian trong ngày cho Internet, ch? sau TV (34%). T? l? này v?n dang ti?p t?c tang, vì Internet ngày càng ch?ng minh nh?ng ti?n ích vu?t tr?i. M?t công ch?c b?n r?n không c?n r?i m?t kh?i màn hình máy vi tính v?n có th? th?a mãn t?t c? các nhu c?u an u?ng, gi?i trí, mua s?m, tra c?u thông tin, d?c sách báo, xem TV, g?i di?n tho?i, vi?t nh?t ký.

V?i c? máy tìm ki?m ngày càng hoàn thi?n, h? th?ng email, website tích h?p nhi?u ti?n ích, công ngh? m?i và nhi?u d?ch v? h?p d?n ra d?i, Internet dang thuy?t ph?c hàng tri?u ngu?i tr? thành m?t ph?n c?a m?ng lu?i d?y quy?n l?c này m?i ngày.

Internet và các d?ch v? kèm theo phát tri?n nhanh d?n n?i t?ng khi?n các chuyên gia lo ng?i co s? h? t?ng “du?i s?c” s? gây s?p h? th?ng m?ng toàn c?u. Nhung dó là v?n d? c?a nh?ng chuyên viên k? thu?t. Du?i góc nhìn c?a nhà qu?ng cáo, di?u này ch? mang m?t ý nghia h?p d?n duy nh?t: Internet dang ph? sóng m?t lu?ng khách hàng dáng mo u?c có th? không bao gi? xem tivi, nhung dành d?n 16 ti?ng m?i ngày d? online.

Nh?ng hình th?c qu?ng cáo tr?c tuy?n co b?n

- Thông qua các c? máy tìm ki?m. Khi ngu?i s? d?ng Internet gõ m?t t? khóa (keyword) dã du?c “mua” b?i m?t nhãn hàng, website c?a nhãn hàng dó s? hi?n ra trong nam k?t qu? d?u tiên tìm th?y. T? dó co h?i khách hàng ghé tham website, n?m thông tin và mu?n mua s?n ph?m ho?c d?ch v? s? tang lên.

- Ð?t logo ho?c banner t?i các website có lu?ng ngu?i truy c?p l?n, trong dó có nhi?u d?i tu?ng phù h?p v?i khách hàng ti?m nang c?a s?n ph?m.

- Thông qua h? th?ng email. Nh?ng h? th?ng mail l?n nhu Yahoo hay MSN d?u có gói qu?ng cáo này nên các doanh nghi?p có th? g?i thông tin d?n hàng lo?t email trong h? th?ng v?i chi phí r?. Tuy nhiên, hình th?c này dang gây ph?n c?m khi tình tr?ng th? thu rác ngày càng tràn lan b?a bãi.

- Qu?ng cáo da phuong ti?n b?ng cách ?ng d?ng công ngh? m?i nh?t t?o ra các m?u qu?ng cáo s?n ph?m. Ph?n m?m thông d?ng là AdobeFlash. Hình th?c này dòi h?i d?u tu cao v? ý tu?ng, thi?t k? m? thu?t. Bù l?i, các thành ph?m d?c bi?t sáng t?o, cu?n hút và có kh? nang xác d?nh chính xác d?i tu?ng khách hàng. Hi?n t?i, dây là hình th?c qu?ng cáo tr?c tuy?n hi?u qu? nh?t.

Th? m?nh qu?ng cáo tr?c tuy?n so v?i qu?ng cáo truy?n thông

T? nhi?u nam nay, các hình th?c qu?ng cáo truy?n th?ng là l?a ch?n an toàn hàng d?u c?a m?i nhãn hàng. Dù giá c?a m?t phút qu?ng cáo trên truy?n hình r?t d?t, các doanh nghi?p v?n b?m b?ng chi tr? v?i mong mu?n qu?ng cáo c?a h? có co h?i l?t vào m?t xanh c?a càng nhi?u khách hàng càng t?t. K? v?ng này là h?p lý, vì các s? li?u th?ng kê luôn cho th?y truy?n hình và báo chí chua bao gi? b? “th?t s?ng”.

Nhung v?n d? b?t d?u tr? nên r?c r?i hon khi khán gi? dang ph?i d?i m?t v?i vô s? l?a ch?n kênh truy?n hình trong nu?c và qu?c t?. H? ch? có chua d?y ba phút d? luu l?i m?i kênh cho d?n khi ch?n du?c chuong trình ung ý. V?y thì bao nhiêu ngu?i s? cham chú theo dõi hai phút qu?ng cáo nhãn hàng dây? Trong s? dó, có bao nhiêu khách hàng ti?m nang mà doanh nghi?p dang c? ti?p c?n?

Tuong t?, s? lu?ng ?n ph?m báo chí cung không ng?ng gia tang, phân tán s? t?p trung c?a ngu?i tiêu dùng và khi?n vi?c ki?m soát hi?u qu? qu?ng cáo v?n ch? mang tính tuong d?i càng tr? nên khó khan. Ph?m vi ch?t ch?i, dòi h?i d?u tu quá l?n trong khi m?c c?nh tranh và r?i ro không ng?ng tang cao, các chuyên gia có lý do d? tin r?ng qu?ng cáo truy?n th?ng tuy chua tru?t d?c, nhung ch?c ch?n s? không còn là l?a ch?n hàng d?u c?a các doanh nghi?p trong th?i gian s?p t?i. Trong khi dó, qu?ng cáo tr?c tuy?n không ng?ng ch?ng minh nh?ng uu di?m vu?t tr?i không th? tìm th?y ? qu?ng cáo truy?n th?ng, dó là:

Phân khúc th? tru?ng rõ ràng: M?i website hay công c? trên Internet d?u có nh?ng d?i tu?ng s? d?ng nh?t d?nh, giúp các doanh nghi?p d?nh hu?ng chính xác con du?ng ng?n nh?t d?n d?n khách hàng ti?m nang c?a mình.

Ghi nh?n ph?n ?ng khách hàng: Bao nhiêu ngu?i nhìn th?y m?u qu?ng cáo s?n ph?m c?a b?n? Bao nhiêu ngu?i dã click vào? H? dã xem nh?ng thông tin gì, luu l?i ? m?c nào lâu nh?t trong website v? s?n ph?m? S? hi?n th? r?t rõ ràng t? website dã d?t banner. T? dó, doanh nghi?p xây d?ng chi?n lu?c qu?ng cáo lâu dài phù h?p v?i nhu c?u c?a h?.

S? h? tr? c?a công ngh? m?i: Gi?i h?n c?a qu?ng cáo tr?c tuy?n là không có gi?i h?n. Càng sáng t?o, các doanh nghi?p càng có nhi?u co may thu hút s? chú ý c?a khách hàng.

Chi phí h?p lý: Ð? có m?t ch? d?ng t?m th?i trong trí nh? khách hàng, s?n ph?m c?a b?n c?n ph?i xu?t hi?n ít nh?t b?y l?n tru?c m?t h?, v?i chi phí cao. M?c giá và tính hi?u qu? khi?n nhi?u doanh nghi?p ph?i cân nh?c tru?c khi dua ra quy?t d?nh l?a ch?n hình th?c cho chi?n d?ch qu?ng cáo.

Tuy nhiên, d?a trên m?c d? quan tâm hi?n nay c?a các nhà qu?ng cáo trong nu?c giành cho qu?ng cáo tr?c tuy?n, hoàn toàn có quy?n hy v?ng vào m?t l?i thoát m?i cho ngành qu?ng cáo Vi?t Nam. V?i nh?ng th? m?nh trên, qu?ng cáo tr?c tuy?n du?c d? doán s? nhanh chóng tr? thành xu hu?ng chung c?a ngành qu?ng cáo trong nh?ng nam sau.  
Ð?u tu vào cu?c?
C? phi?u tài chính, ngân hàng d?ng lo?t tang m?nh tr? l?i
(428)
Tang tru?ng kinh t? th?p nh?t trong nhi?u nam
LOẠI SẢN PHẨM
  Tổ chức sự kiện
  Quảng cáo ngoài trời
  Pano Chợ 2014
  Nhà chờ xe buýt
  Hội chợ triển lãm
  Thiết kế - In ấn
  Dự án Trạm dừng QL1A
 
Sơ đồ vị trí Pano/Tạm Xe Buýt
Tìm kiếm
QUẢNG CÁO